flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

(ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ) Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Перечинському районному суді

19 березня 2013, 10:10

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ в. о. керівника апарату

Перечинського районного суду

від 10.08.2010 року № 09

 

 

Із змінами внесеними наказом

керівника апарату Перечинського районного суду

від 26.11.2012 року № 16 

від 03.06.2015 року № 07-3.5.  

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Перечинському районному суді Закарпатської області

 

 

                            Загальні положення.

 

 

1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців третьої - сьомої категорій (далі – конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця Перечинського районного суду Закарпатської області (далі - суду) повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до державної служби громадян України.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у суді утворюється конкурсна комісія суду у складі голови, секретаря і членів комісії.

4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в суді, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 

 

Умови проведення конкурсу.

 

 

5. Умови проведення конкурсу, відповідно до цього Порядку в суді визначаються керівником апарату суду,  який призначає на посади та звільняє з посад державних службовців. Рішення про проведення конкурсу приймається керівником апарату суду за наявності вакантної посади державного службовця суду.

6.  До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

   -  визнані в установленому порядку недієздатними;

   - мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

 - у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі  близьким особам;

 - позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

   - в інших випадках, установлених законами.

7. Особи, які подали необхідні документи до суду для участі в конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).

8. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

 

Оголошення про конкурс.

 

 

9. При наявності вакансії в суді, керівник апарату суду зобов'язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників суду.

10. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1)          найменування суду із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2)    назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

11.  При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником апарату суду рішення про призначення осіб згідно з пунктом 4 цього Порядку конкурс не оголошується.

 

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі.

 

 

12.   Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії суду, такі документи:

- заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

  -  заповнену особову картку (форма П - 2 ДС) з відповідними додатками;

  -  дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння   вченого звання,   присудження наукового ступеня;

- декларацію про майно, доходи витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції»;

  -  копію документа, який посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Особи, які працюють у суді й бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

13. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

14. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

15. Кадрова служба суду перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

16. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії суду до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою суду з відповідним обгрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

17.  Подані документи і матеріали конкурсної комісії суду зберігаються у кадровій службі суду.

 

 

Проведення іспиту та відбір кандидатів

 

 

18. Іспит проводиться конкурсною комісією суду з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду державних службовців.

19. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

20. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції", а також знань з кримінально – процесуального законодавства, адміністративного судочинства та цивільно-процесуального законодавства.

21. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців розробляється Нацдержслужбою разом з Українською Академією державного управління при Президентові України.

22. Порядок проведення іспиту у суді та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень суду та його структурних підрозділів затверджується керівником апарату суду відповідно до цього Порядку та Загального  порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

23. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

24. Конкурсна комісія суду на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців.

25. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть суду можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в суді і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

26. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця суду, оголошується повторний конкурс.

27. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні неменше ніж 2/3 її складу.

28. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається керівнику апарату суду, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду державного службовця та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

29. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівнику апарату суду не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

30. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат подає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоровۥя за формою, затвердженою МОЗ.

31. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає керівник апарату суду на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Рішення про призначення на посаду державного службовця приймається за результатами спеціальної перевірки.

32. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене керівнику апарату суду протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

33. Рішення керівника апарату суду може бути оскаржене упорядку, визначеному законодавством.