flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

(ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ) ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

20 березня 2013, 08:26

                                                                                     

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                               Наказом керівника апарату

                                                                                                      Перечинського районного суду

                                                                                            № 34 від 30.08.2011 року

        

                                                                                                 із змінами внесеним наказом

                                                                                                 від 04.06.2015 року № 08-3.5.

 

 

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Перечинському районному суді

 

I. Загальні положення

 

1.1. Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Перечинському районному суді як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 (із змінами) (далі – Порядок проведення конкурсу) та Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Перечинському районому суді затвердженого наказом в.о. керівника апарату Перечинського районного суду від 19.02.2009  року № 20 із змінами внесеними наказом від 10.08.2010 року № 09.

1.2. Мета проведення іспиту – об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Перечинського районного суду.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією Перечинського районного суду (далі – конкурсна комісія).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад Перечинського районного суду (далі – суд), документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії  до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія суду.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад суду передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», а також знань з кримінального процесуального законодавства, адміністративного судочинства,  цивільно-процесуального законодавства, (бухгалтерського обліку або комп’ютерних технологій).

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», (далі – Перелік) наведений у додатку 1 до цього  Порядку.

Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на чинних нормативно-правових актах. Питання, що ґрунтуються на нормативно-правових актах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.7. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті суду та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.8. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього  порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та два питання на перевірку знання з кримінального процесуального законодавства, адміністративного судочинства, цивільно-процесуального законодавства (законодавства з бухгалтерського обліку або комп’ютерних технологій).

1.9. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.10. З урахуванням специфіки функціональних повноважень Перечинського районного суду можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів залежно від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.11.Процедура іспиту складається з трьох етапів:

організаційна підготовка до іспиту;

складання іспиту;

оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.13. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

ІІ. Організаційна підготовка до іспиту

 

 2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад суду.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

 

ІІІ. Складання іспиту

 

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом суду. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити 60 хвилин.

 

IV. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

 

 4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання з кримінального процесуального законодавства, адміністративного судочинства, цивільно-процесуального законодавства (бухгалтерського обліку або комп’ютерних технологій).

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями з кримінально-процесуального законодавства, адміністративного судочинства, цивільно-процесуального законодавства (бухгалтерського обліку або комп’ютерних технологій).

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі відповідно до вимог чинного законодавства.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток 1

                                                                                                до  порядку проведення іспиту

                                                                                                кандидатів на заміщення вакантних посад

                                                                                                державних службовців

                                                                                                Перечинського районного суду

 

 із змінами внесеними наказом

 від 03.06.2015 року № 08-3.5.

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України

 «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

 II. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до  Закону України «Про державну службу» (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

 

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюються дія Закону України "Про запобігання корупції" (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49, 50).

16. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

 

Додаток 2 до Порядку

проведення іспиту кандидатів

на заміщення вакантних посад

державних службовців

у Перечинському  районному суді

 

із змінами внесеними

наказом від 03.06.2015 року № 08-3.5.

 

____________________________________

(найменування органу місцевого самоврядування)

                                                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                         Голова конкурсної комісії

                                                                                                          ____________________________

                                                                                                             (підпис)    (прізвище ініціали)

                                                                           

                                                                                                          "__" __________ 20__ року

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців (стосовно

фінансової служби; стосовно спеціаліста

з інформаційних технологій)

 

    

1.       Питання на перевірку знання Конституції України.

2.       Питання на перевірку знання Закону України  «Про  державну службу».

3.       Питання на перевірку знання  Закону  України  «Про  запобігання корупції».

    4. 5. Питання на перевірку знання  з кримінального процесуального законодавства, адміністративного судочинства, цивільно-процесуального законодавства; стосовно фінансової служби – законодавства з бухгалтерського обліку; стосовно спеціаліста з інформаційних технологій - знання по комп’ютерних технологіях. 

 

 

 


Додаток 3до Порядку

проведення іспиту кандидатів

на заміщення вакантних посад

державних службовців

у Перечинському районному суді

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних

 посад державних службовців конкурсною комісією

 

_________________________________________

(найменування державного органу)

 

від «___» ____________ 20__ року

 

 

з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії          ____________   ___________________________

                                       (підпис)                            (П.І.Б.)

 Члени комісії:         ____________   ___________________________

                                       (підпис)                            (П.І.Б.)

                                 ____________   ____________________________

                                       (підпис)                             (П.І.Б.)

                                 ____________   ____________________________

                                       (підпис)                             (П.І.Б.)

Секретар комісії       ____________   ___________________________

                                       (підпис)                             (П.І.Б.)