flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Пам’ятка для відвідувачів місцевого загального суду

25 вересня 2014, 10:42

Пам’ятка
для відвідувачів місцевого загального суду


    Зміст:
1. Місцевий загальний суд.
2. Хто має право на звернення за судовим захистом.
3. Як звернутися до суду.
4. Як відбувається судовий розгляд.
5. Як ознайомитися з матеріалами судової справи.
6. Як одержати копію судового рішення.
7. Як оскаржити дії працівників суду або вирішити інші питання, що не стосуються безпосередньо розгляду справ.


    1. МІСЦЕВИЙ ЗАГАЛЬНИЙ СУД
    Місцеві загальні суди – це районні, районні в містах, міські та міськрайонні суди, а також військові суди, а також військові суди гарнізонів. Місцеві загальні суди розглядають справи: - цивільні, кримінальні, адміністративні, про адміністративні правопорушення.
    Завдання цивільного судочинства – справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних прав або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 
    Завдання кримінального судочинства – охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожен, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний.
    Завдання адміністративного судочинства – захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
    Завдання судочинства при розгляді справ про адміністративні правопорушення – охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного дотримання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідності перед суспільством. 
    2. ХТО МАЄ ПРАВО НА ЗВЕРНЕННЯ ЗА СУДОВИМ ЗАХИСТОМ
    У ст. 55 Конституції України вказується, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
    Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
   Відповідно до ст. 3 Цивільного процесуального кодексу України, кожна особа має право в установленому порядку звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних прав або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
    Також у випадках, встановлених законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободі та інтереси інших осіб або державні чи суспільні інтереси.
    Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються в Україні таким самим правом на судовий захист, що і громадяни та юридичні особи України.
    3. ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ДО СУДУ
    Суд розглядає тільки письмові звернення, які відповідають установленій законом формі. Заявник готує звернення (позовну заяву, заяву або скаргу) до суду самостійно або з допомогою адвокатів чи інших фахівців у галузі права, які надають юридичні консультації з цього приводу.
    Відповідно до ст. 59 Конституції України, кожен має право на правову допомогу і є вільним у виборі захисника своїх прав.
   Прийом позовних заяв, заяв, скарг, судових справ та інших документів, які безпосередньо стосуються розгляду судових справ, здійснюється працівниками загальної канцелярії. Зазначені документи можуть також надсилатися поштою. Письмові звернення реєструються, належно оформлюються і передаються судді.
   У цивільних судових справах, крім справ наказного провадження, та адміністративних справах суддею визначається дата судового слухання (попереднього судового засідання чи судового засідання), виписуються повідомлення учасникам, які беруть участь у справі, і надсилається ухвала про відкриття провадження у справі, де зазначається найменування суду, прізвище та ініціали судді, номер справи, сторони у справі і суть позовних вимог, час і місце проведення засідання та пропозиція в зазначений строк надати письмові пояснення та заперечення.
   Працівники суду, які проводять прийом громадян, не вправі давати юридичні консультації або виконувати прохання чи вимоги, що не входять до їхніх посадових обов’язків.
   Документи, які стосуються розгляду судової справи, можна також подати до суду безпосередньо під час попереднього судового засідання.
   На прохання позивача у справі, що розглядається за Кодексом адміністративного судочинства України, працівником апарату суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви.
   4. ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
   Судовий розгляд справ здійснюється державною мовою. Особи, які беруть участь у справі і не володіють або недостатньо володіють українською мовою, у порядку, встановленому Законом, мають право робити заяви, давати пояснення, виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою або мовою, якою вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача.
   Судові справи розглядаються в залах судових засідань, які мають відповідну нумерацію. Під час судового розгляду справи здійснюється повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. Фіксування судового засідання технічними засобами здійснює секретар судового засідання або за розпорядженням головуючого інший працівник апарату суду.
   Перед початком слухання секретар судового засідання або судовий розпорядник з’ясовує явку учасників судового процесу і запрошує їх до зали судового засідання.
  Присутні в залі судового засідання повинні дотримуватися порядку судового розгляду, який забезпечується головуючим суддею та судовим розпорядником.
   Усі присутні в залі судового засідання при вході до нього судді повинні встати.
   Учасники судового процесу, а також інші особи, які перебувають у залі судового засідання, зобов’язані звертатися до суду (судді) словами «Ваша честь», «Високий суд» і підкорятися розпорядженням головуючого. Звернення одного учасника судового процесу до іншого починається словом «шановний(шановна)».
    Запитання о судді, суду з боку учасників процесу та присутніх у залі судового засідання не допускаються.
   Учасник цивільного, адміністративного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехничні пристрої. Проведення у залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, допускається на підставі ухвали суду за наявності згоді на це осіб, які беруть участь у справі. 
   Процесуальні дії, що застосовуються судом до осіб, які порушують встановлені в суді правила або протиправно перешкоджають здійсненню цивільного судочинства.
1. Головуючий попереджає особу, яка порушує порядок у судовому засіданні або не виконує його розпоряджень, про неприпустимість неналежної поведінки при здійсненні судочинства;
2. У разі повторного вчинення зазначених дій головуючий вправі вивести із зали будь-яку особу, яка порушує порядок у судовому засіданні або заважає розгляду справи;
3. У випадку видалення із зали учасника судового процесу, за відсутності якого справа розглядатися не може, суд вправі відкласти її розгляд. При цьому всі витрати, пов’язані з зупиненням провадження, покладаються на винного;
4. У разі неподання без поважних причин письмових чи речових доказів, витребуваних судом, та неповідомлення причин їх неподання головуючий може постановити ухвалу та тимчасово вилучити ці докази для дослідження судом;
5. У разі неявки в судове засідання належно викликаного свідка головуючий може піддати його примусовому приводу через органи внутрішніх справ з відшкодуванням у доход держави витрат на його здійснення.
    Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, ставити запитання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення й ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.
    Особи, які беруть участь у справі позовного провадження, для підтвердження своїх вимог або заперечень зобов’язані подати всі наявні у них докази чи повідомити про них суд до або під час попереднього судового засідання.
   Особи, які беруть участь у справі, зобов’язані добросовісно дотримуватися своїх процесуальних прав і виконувати процесуальні обов’язки.
    Кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Необхідно також довести обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Докази не можуть ґрунтуватися на припущеннях.
    За неповагу до суду, яка полягає в тому, що особа в усному чи письмовому зверненні до нього, до учасників процесу або до присутніх у залі суду осіб вживає образливі, непристойні вирази чи порівняння або вчиняє поза судовим засіданням подібні дії, які свідчать про явну неповагу до суду чи судді у зв’язку з їх службовою діяльністю, суд вправі притягнути таку особу до встановленої законом відповідальності (штраф або адміністративний арешт до 15 діб), причому в разі вчинення нею зазначених дій під час судового засідання – негайно.
    5. ЯК ОЗНАЙОМИТИСЯ З МАТЕРИАЛАМИ СУДОВОЇ СПРАВИ
   Для ознайомлення з матеріалами розглянутої судової справи слід звернутися із заявою до відповідної канцелярії (з кримінальних, цивільних, адміністративних справ, справ про адміністративне правопорушення).
Секретар суду, відповідальний за забезпечення ознайомлення з матеріалами судових справ, виконує замовлення не пізніше наступного робочого дня після його надходження. Як правило, можливість ознайомитися з матеріалами справи надається в день звернення із заявою.
    У день судового розгляду справи з її матеріалами можна ознайомитися у секретаря судового засідання. В інших випадках ознайомлення відбувається у спеціально відведеному для цього приміщенні.
     6. ЯК ОДЕРЖАТИ КОПІЮ СУДОВОГО РІШЕННЯ
    Цивільне судочинство. Рішення суду або його вступна та резолютивна частини проголошуються негайно після закінчення судового розгляду і прилюдно, крім випадків, встановлених Цивільним процесуальним кодексом України. Головуючий роз’яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження. У разі проголошення в судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним текстом рішення суду.
    Кримінальне судочинство. Копія вироку у кримінальній справі вручається засудженому або виправданому в триденний строк після проголошення вироку.
     Адміністративне судочинство. Особи, які беруть участь в адміністративній справі, можуть отримати в суді копію постанови чи ухвали суду в будь-який час після їх прийняття. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається особі, яка бере участь у справі, але не була присутня в судовому засіданні.
    Справи про адміністративне правопорушення. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, стосовно якої її винесено. Копія постанови в той же строк вручається або надсилається потерпілому на його прохання.
     Копія постанови вручається рід розписку. У разі, якщо копія постанови надсилається, про це робиться відповідна відмітка у справі. У справах про порушення митних правил копія постанови вручається особам, стосовно яких її винесено, в порядку, встановленому Митним кодексом України.
    За повторне надання копії судового рішення у цивільній, адміністративній чи кримінальній справі сплачується державне мито.
     Особи, які не беруть(не брали) участі у справі, мають право на доступ до судового рішення за правилами Закону України «Про доступ до судових рішень». Такі особи можуть ознайомитися з судовим рішенням у повному обсязі лише у разі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки. Вони можуть вимагали від працівників апарату суду забезпечити:
- доступ до матеріалів справи;
- ознайомлення з судовим рішенням у повному обсязі;
- отримання копії рішення, що виготовлена працівником апарату суду;
- виготовлення копії рішення самостійно за допомогою власних технічних засобів у приміщенні суду.
    Для реалізації одного чи кількох із цих прав особі потрібно звернутися до працівника апарату суду з письмовою заявою, яка повинна містити обґрунтування, чому судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод чи інтересів.
    Працівник канцелярії здійснює попередній запис відповідних замовлень й одразу повідомляє дату одержання копії судового рішення. Виготовлення копій судових документів потребує певного часу, тому доцільно замовляти копію рішення заздалегідь.
    Прийом замовлень та видача замовлених копій судових документів здійснюються відповідними працівниками апарату суду в установлений час.
    Працівник апарату суду може відмовити в доступі до судового рішення лише у разі, якщо:
- заявник не має процесуальної дієздатності або від його імені звернулася особа, яка не має на те відповідних повноважень;
- матеріали справи передано до іншого суду чи на зберігання до державної архівної установи;
- судове рішення безпосередньо не стосується прав, свобод, інтересів чи обов’язків заявника.
    Надання дозволу на доступ до судового рішення або відмова у цьому можуть бути оскаржені зацікавленою особою до голови суду або до суду.
  7.ЯК ОСКАРЖИТИ ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ АБО ВИРІШИТИ ІНШІ ПИТАННЯ, ЩО НЕ СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО РОЗГЛЯДУ СПРАВ.
   Усі питання організації роботи суду вирішує його голова.
  Голова суду розподіляє обов’язки між працівниками апарату суду і забезпечує дотримання трудової дисципліни. За дорученням голови суду окремі організаційні питання можуть вирішувати його заступники.
   З питань організації роботи суду до цих посадових осіб можна звернутися письмово або на особистому прийомі. Він проводиться у спеціально відведеному для цього приміщенні згідно з графіком, який вивішується на видному місці (дошці оголошень суду тощо).
   Питання, що стосуються порядку звернення до суду, судового розгляду справ, а також інші питання, що виникають під час провадження справ у суді, регулюються чинним законодавством України.


Рада суддів України
Державна судова адміністрація України