flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Завдання, місія, функції та компетенція суду

     Стаття 6 Конституції України проголошує, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

     Відповідно до ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.

     Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.  Відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

     Завдання,  що стоять перед судом, передбачені статтею 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: здійснення правосуддя на засадах верховенства права, забезпечення кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

     Основною місією Перечинського районного суду Закарпатської області – є захист прав і свобод людини і громадянина, держави та юридичних осіб на засадах верховенства права в ім’я закону й справедливості.

     Перечинський районний суд Закарпатської області є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.

     Перечинський районний суд Закарпатської області розглядає цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом.

     Спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ у Перечинському районному суді Закарпатської області не визначена.

     Розмежування компетенції між окремими ланками судової системи і між судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення підвідомчих їм справ називається підсудністю. Визначення компетенції різних судів системи провадиться залежно від виконуваних ними функцій, від роду (предмета) справи, суб’єктів спору, що підлягає розгляду, і місця (території), на яку поширюється діяльність певного суду.

     Так, глава І розділу ІІІ ЦПК України визначає правила підсудності цивільних справ, глава ІІІ розділу І КПК України визначає правила підсудності кримінальних проваджень, глава ІІ розділу І КАС України визначає правила підсудності адміністративних справ, глава 17 розділу ІІІ КУпАП визначає правила підсудності справ про адміністративні правопорушення.