flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОЛОЖЕННЯ про проведення конкурсу для призначення на посади державних службовців Перечинського районного суду Закарпатської області

29 листопада 2019, 09:45

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ керівника апарату

Перечинського районного суду

Закарпатської області

від 20 вересня 2017 року № 15-3.5.

(в редакції наказу

керівника апарату суду

від 29 листопада 2019 року № 12/03-04) 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу для призначення на посади державних службовців Перечинського районного суду Закарпатської області  

 1. Загальні питання

 

 1. Це Положення визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття посад державної служби у Перечинському районному суді Закарпатської області (далі – конкурс), метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки.

 З питань, не врегульованих цим Положенням, та якщо інше не передбачено цим Положенням та Положенням про проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, органах системи правосуддя, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя 05 вересня 2017 року № 2646/0/15-17 (у редакції рішення Вищої ради правосуддя 26 листопада 2019 року № 3162/0/15-19) застосовується Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (далі – Порядок).

 У випадку розбіжності регулювання між цим Положенням та Порядком, застосовуються правила цього Положення.

 

 1. Проведення конкурсу здійснюється відповідно до визначених в установленому законом порядку вимог до професійної компетентності кандидата на зайняття посади державної служби (далі – посада) за результатами оцінювання його особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного виконання посадових обов’язків.

 

Вимоги до професійної компетентності кандидатів на зайняття посади включають кваліфікаційні вимоги, вимоги до компетентності та вимоги до професійних знань.

 

Тестування на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В» у Перечинському районному суді Закарпатської області (далі – суд), здійснюється на технічній базі суду.

 

 1. Конкурс проводиться із дотриманням принципів:

забезпечення рівного доступу;

політичної неупередженості;

законності;

довіри суспільства;

недискримінації;

прозорості;

доброчесності;

надійності та відповідності методів тестування;

узгодженості застосування методів тестування;

         ефективного і справедливого процесу відбору.

 

 1. Дотримання принципів недискримінації та забезпечення рівного доступу під час проведення конкурсу включає можливість застосування в ході його проведення розумного пристосування для особи з інвалідністю, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, а також можливості застосування позитивних дій відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

 

 1. II. Умови проведення конкурсу

 

 1. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – керівника апарату суду та його заступника приймає суб’єкт призначення – начальник ТУ ДСА України в Закарпатській області, про що інформує голову суду або особу, яка виконує його обов’язки, шляхом надіслання до суду рішення в електронній формі. Одночасно затверджуються Умови проведення конкурсу.

 

 1. Рішення про оголошення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» у суді приймає керівник державної служби в державному органі – керівник апарату суду. Одночасно затверджуються Умови проведення конкурсу.

 

 1. Конкурс проводиться поетапно:

 

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття та розгляд інформації від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданої особою інформації на відповідність кваліфікаційним вимогам, установленим умовами проведення конкурсу;

         5) проведення тестування та визначення його результатів;

6) розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх результатів (крім кандидатів на посади державної служби категорії «В»);

7) проведення співбесіди та визначення її результатів;

8) складення загального рейтингу кандидатів;

9) визначення керівником апарату суду  переможця (переможців) конкурсу;

10) оприлюднення результатів конкурсу.

 

 1. Особи, які відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про державну службу» не можуть вступити на державну службу, не допускаються до участі у конкурсі.

 

 1. Особи, які подали необхідну інформацію для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття посади державної служби (далі – кандидати).

 

III. Оприлюднення інформації про посаду державної служби та оголошення про проведення конкурсу

 

 1. Оголошення про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, які оприлюднені на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, нумеруються з метою ідентифікації відповідної вакансії.

 

 1. Наказ про оголошення конкурсу та умови його проведення не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня підписання відповідного наказу розміщуються через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС.

 

У разі виявлення розбіжності між інформацією, зазначеною в наказі про оголошення конкурсу та умовах його проведення, та інформацією, розміщеною на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, служба управління персоналом суду, протягом 24 годин після її розміщення може виправити таку розбіжність. У такому разі оновлена інформація доводиться до відома осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі.

 

 1. Після оприлюднення інформації про оголошення конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС така інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті суду або в засобах масової інформації.

 

 1. Склад, порядок формування і роботи та повноваження конкурсної комісії

 

 1. Для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» в суді керівником апарату суду або особою, яка виконує його повноваження, утворюється конкурсна комісія у складі голови і членів комісії.

Керівник апарату суду може прийняти рішення про утворення кількох конкурсних комісій у суді.

 

 1. Конкурсна комісія утворюється у складі не менше п’яти осіб.

 

 1. До складу конкурсної комісії можуть входити представники служби управління персоналом, окремих структурних підрозділів та інші працівники апарату суду.

 

У разі подання членом конкурсної комісії письмової заяви про участь у конкурсі на зайняття посади, який проводиться такою конкурсною комісією, його повноваження призупиняються з дня подання такої заяви до дня оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті НАДС, про що зазначається у відповідному протоколі.

 

 1. Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення до роботи державних службовців, у тому числі інших державних органів, науковців та експертів у відповідній сфері для проведення оцінки за результатами розв’язання ситуаційних завдань та проведення співбесіди щодо відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам.

 

У такому разі залученими до роботи конкурсної комісії особами проводиться оцінка шляхом виставлення балів (0 – 1 – 2), які відображаються у відповідному протоколі засідання та враховуються членами конкурсної комісії під час оцінювання після обговорення відповідності професійної компетентності кандидата за кожною окремою вимогою.

 

 1. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш половини її загального складу.

 

У разі відсутності голови конкурсної комісії на засіданні з числа присутніх членів конкурсної комісії обирається головуючий.

 

У разі відсутності кворуму рішенням конкурсної комісії дата проведення конкурсу може бути перенесена на інший день з урахуванням строків, визначених законом.

 

Рішення про перенесення дати конкурсу на зайняття посади категорії «Б» або «В» приймає конкурсна комісія (про що зазначається у протоколі) або керівник апарату суду шляхом видання відповідного наказу.

 

Про зміну дати проведення конкурсу кандидати повідомляються службою управління персоналом не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення.

 

Таке повідомлення може здійснюватися одним із способів, зазначених кандидатом у заяві про участь у конкурсі, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку.

 

Відповідна інформація може бути додатково розміщена на офіційному веб-сайті суду.

 

 1. Керівник апарату суду визначає з числа працівників служби управління персоналом особу, яка буде виконувати функції адміністратора під час проведення конкурсного відбору на посади державної служби категорій «Б» і «В».

 

У разі коли в органі неможливо визначити адміністратора з числа працівників служби управління персоналом, керівник апарату суду визначає особу з числа інших працівників апарату суду, яка виконуватиме функції адміністратора.

 

 1. Адміністратор не є членом конкурсної комісії.

 

За рішенням керівника апарату суду функції адміністратора можуть виконувати дві особи.

 

Члени конкурсної комісії, адміністратори, особи, залучені до роботи  конкурсної комісії, несуть персональну відповідальність за розголошення інформації, що стала їм відома під час проведення конкурсу, зокрема щодо змісту ситуаційних завдань, до завершення відповідного конкурсу.  

 

 1. Адміністратор веде протокол засідання конкурсної комісії, оформляє відомості про результати конкурсу, роздруковує звіти про результати проходження тестування, перевіряє особу кандидата тощо.

 

 

 1. V. Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі

 

 1. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії, через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС інформацію, визначену Порядком.

 

Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, незалежно від обставин подано декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, її повторне подання не вимагається.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, що підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).   

 

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис кандидата.

 

Державні службовці суду, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

 

 1. Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

 

Види розумного пристосування та способи їх застосування визначаються в методиці забезпечення осіб з інвалідністю, які бажають взяти участь у конкурсі на зайняття посад державної служби, розумним пристосуванням, що затверджується НАДС.

 

 1. Служба управління персоналом суду перевіряє подану особою інформацію на відповідність кваліфікаційним вимогам, установленим умовами проведення конкурсу. У разі невідповідності поданої інформації кваліфікаційним вимогам, установленим умовами проведення конкурсу, особа повідомляється про недопущення її до конкурсу.

 

 1. Проведення оцінювання кандидатів на зайняття посад

державної служби

 

 1. Під час проведення конкурсу для зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» за рішенням конкурсної комісії може здійснюватися відео- або аудіофіксація, якщо інше не передбачено законом.

 

 1. Про здійснення фіксації процедури проведення конкурсу за допомогою технічних засобів адміністратор оголошує перед початком відповідного етапу конкурсу.

 

 1. У разі здійснення аудіо- або відеофіксації аудіо- та відеозаписи зберігаються в суді протягом п’яти років.

 

 1. Кандидати проходять тестування на знання законодавства.

 

 1. Тестування та визначення результатів тестування здійснюються відповідно до Порядку.

 

 1. Про дату і час проведення наступного етапу конкурсу служба управління персоналом інформує кандидатів одним із доступних способів, зазначених ними у заявах про участь у конкурсі, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку.

 

 1. Розв’язання ситуаційних завдань може проводитися кандидатами на зайняття посад категорії «Б» за рішенням конкурсної комісії.

 

Розв’язання ситуаційних завдань може проводитися з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності компетентностей та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції. 

 

 1. Ситуаційні завдання для категорії «Б» (окрім посади керівника апарату суду та його заступника), розробляються судом з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених в умовах проведення конкурсу.

 

Відповідальною особою за розробку ситуаційних завдань не може призначатися працівник апарату суду – кандидат на відповідну посаду, працівник апарату суду, який перебуває з кандидатом у відносинах прямого підпорядкування або працює з ним в одному структурному підрозділі.

 

Ситуаційне завдання затверджується рішенням конкурсної комісії не пізніш ніж у день, що передує дню проведення конкурсу. Під час затвердження ситуаційних завдань визначаються вимоги до професійної компетентності кандидата, які будуть оцінюватись за результатами їх розв’язання.

 

 1. Ситуаційні завдання розв’язуються та оцінюються відповідно до Порядку.

 

 1. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

 

Час для проведення співбесіди з кандидатами визначає конкурсна комісія. До визначеного часу для проходження співбесіди не враховується час перерви, наданої особам з інвалідністю як розумне пристосування, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

 

 1. Співбесіду проводить конкурсна комісія а також особи, які залучені до її роботи. На співбесіду можуть запрошуватися керівник апарату суду та/або голова суду, керівник структурного підрозділу, на зайняття посади у якому оголошено конкурс.

 

 1. Визначення результатів співбесіди здійснюється відповідно до Порядку.

 

 1. Протоколи засідань конкурсної комісії, результати проходження тестування, розв’язання ситуаційних завдань та проведеної з кандидатом співбесіди зберігаються у службі управління персоналом суду.

 

 1. Усі етапи конкурсу повинні проводитися у приміщенні, доступному також для кандидатів з числа маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю у разі участі у конкурсі такого кандидата.

 

 1. Служба управління персоналом суду, конкурсна комісія повідомляють:

про результати тестування шляхом ознайомлення кандидата під час підписання відповідного звіту з тестування;

про розв’язання ситуаційних завдань для кандидатів на посади державної служби категорії «Б» та «В» – засобами телефонного або електронного зв’язку (зазначеного кандидатом у заяві) не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення конкурсної комісії;

про результати співбесіди засобами телефонного або електронного зв’язку (зазначеного кандидатом у заяві).

 

VII. Складення рейтингового списку кандидатів на зайняття посад державної служби

 

 1. Складення рейтингового списку кандидатів проходить відповідно до Порядку.

 

 1. З метою допущення до наступного етапу конкурсу конкурсна комісія визначає п’ять кандидатур, які набрали найбільшу загальну кількість балів відповідно до загального рейтингу кандидатів.

 

Якщо за загальним рейтингом кандидатів їх кількість становить менше п’яти осіб, до наступного етапу конкурсу допускаються усі наявні кандидати.

 

У разі коли п’ятий та наступні за ним кандидати у загальному рейтингу кандидатів мають однакову загальну кількість балів, п’ята кандидатура для визначення переможця конкурсу обирається шляхом відкритого голосування на засіданні конкурсної комісії після обговорення відповідності професійної компетентності таких кандидатів.

 

Конкурсна комісія вносить керівнику апарату суду пропозиції щодо визначених кандидатур або інформацію про відсутність таких кандидатур не пізніше наступного робочого дня з дати підписання відповідного протоколу.

 

 1. Кандидат може ознайомитись зі своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до конкурсної комісії.

 

У такому разі служба управління персоналом надає кандидатові витяг із зведеної відомості середніх балів.

 

VIII. Визначення переможця та оприлюднення результатів конкурсу

 

 1. З метою визначення переможця (переможців) конкурсу керівником апарату суду проводиться співбесіда з кожним кандидатом.

 

Така співбесіда за рішенням керівника апарату суду може проводитися уповноваженою ним особою.

 

Співбесіда з кандидатами з метою визначення переможця конкурсу на зайняття посад керівника апарату суду та його заступника проводиться головою  суду або особою, яка здійснює його адміністративні повноваження.

 

За результатами співбесіди голова суду або особа, яка здійснює його адміністративні повноваження, погоджує призначення кандидата (кандидатів), про що повідомляє начальника ТУ ДСА України в Закарпатській області у п’ятиденний строк.

 

Рішення про визначення переможця (переможців) конкурсу оформлюється шляхом видання наказу про визначення переможця (переможців конкурсу).

 

 1. Не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після визначення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС оприлюднюється інформація про:

 

переможця (переможців) конкурсу;

відсутність переможця конкурсу;

відсутність визначених конкурсною комісією кандидатур.

 

Оприлюднення зазначеної інформації здійснюється:

службою управління персоналом суду – для посад державної служби категорій «Б» і «В».

 

 1. Інформація про переможця (переможців) конкурсу на зайняття посади повинна містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата, найменування посади та загальну кількість балів, набраних кандидатом.

 

 1. Служба управління персоналом суду веде реєстр кандидатів, запропонованих конкурсною комісією для визначення переможця (переможців) конкурсу.

 

 1. У разі коли посада, на яку проводився конкурс, стане вакантною протягом одного року з дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС, а також переможець конкурсу відмовиться від зайняття посади або йому буде відмовлено у призначенні на посаду за результатами спеціальної перевірки, керівник апарату суду або особа, яка здійснює його повноваження, має право на повторне визначення переможця конкурсу серед запропонованих конкурсною комісією кандидатів у порядку, визначеному пунктом 42 Положення.

 

 1. Служба управління персоналом суду повідомляє таким кандидатам про те, що відповідна посада стала вакантною, протягом п’яти календарних днів.

 

У разі реалізації відкладеного права керівника апарату суду на повторне визначення переможця конкурсу на посаду державної служби інформація про переможця конкурсу оприлюднюється в порядку, передбаченому Порядком.

 

 1. Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше ніж протягом 45 календарних днів із дня оприлюднення оголошення про його проведення.

 

 1. Повторний конкурс проводиться відповідно до статті 30 Закону України «Про державну службу» та за процедурою, визначеною Порядком та цим Положенням.

 

 1. Витяг із протоколу засідання конкурсної комісії, щодо результатів визначення загального рейтингу кандидатів є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами конкурсу.

 

 1. Кандидат як учасник конкурсу має право оскаржити рішення конкурсної комісії відповідно до статті 28 Закону України «Про державну службу».